VoetbalJournaal Tiel, mei 2019

TIEL-GELDERMALSEN SINDS 2006 WWW.MOREFOOTBALLS.COM DÉ WEBSHOP VOOR VOETBALLEN Ga naar specsavers.nl/tiel en maak nu een afspraak. (advertorial) Profiteer van 1 dec 2017 t/m28 feb2018 2e bril totaal gratis Voor jezelf of een ander Aanbiedinggeldtvan1december2017 t/m28 februari2018alleenbijSpecsaversTielbijaankoopvanelkmontuurvanaf€79.De1ebril isdebrilmetdehoogste totalewaarde (montuurprijs+kostenglazenenglasopties).De2ebril (montuur +glazenenglasopties) ishelemaalgratisenkiestu indezelfdewinkelalsde1ebril.Niet incombinatiemetandereaanbiedingen.Meer informatie indewinkelofkijkopspecsavers.nl.©Specsavers2017.SpecsaversenhetSpecsavers logozijn merken vanSpecsavers. Specsavers Tiel heeft een nieuwe eigenaar, Maikel Huitinga. Hij zorgt samen met opticien Ruud Krosse en audicien Gertjan van der Sluis voor de beste oog en hoorzorg in Tiel. We vieren dit met een speciale tijdelijke aanbieding2ebriltotaalgratisvoor jezelfofeenander. Uw zicht is een belangrijk zintuig en daarom verdienen uw ogen de beste zorg en de beste producten. Dat staat bij Specsavers Tiel centraal! Onze mbo-gediplomeerde opticiens en hbo- gediplomeerde optometristen gaan dan ook veel verder dan alleen het meten van uw ogen. Wij hebben een uitgebreid gesprek met u, onderzoeken de gezondheid van uw ogen en € 0 2e bril Bij elke bril vanaf €79 Nieuw elan bij Specsavers Tiel door nieuwe retail directeur Tiel Waterstraat 95 Tel. 0344 617 314 Gert JanvanderSluijs Audicien MaikelHuitinga RetailDirecteur RuudKrosse Opticienencontactlensspecialist geven u een persoonlijk advies. Dit geldt ook voor een hoortest; bij Specsavers werken alleen StAr-geregistreerde audiciens. We nemen voor iedereen uitgebreid de tijd en stemmen het onderzoek af op de persoonlijke situatie van de klant. Zorgvuldigonderzoek Voor een zorgvuldig oogonderzoek en een correcte oogmeting maken wij gebruik van geavanceerde technologie. Eerst doen wij een voormeting waarbij we de druk in uw ogen meten, met een autorefractor bepalen we de globale benodigde sterkte. Daarna meet de opticien met een zogeheten foropter de exacte sterkte die u nodig heeft. Informatieenadvies Zoektueenbrilomte lezen,voordecomputer,omautote rijden of om te sporten? Onze glasspecialist geeft u alle benodigde informatie en adviseert u daarin. DigitalePrecisieMeter Als u uw montuur heeft gekozen, dan zorgt onze glasspecialist voor een nauwkeurige afstemming van de glazen in combinatie met het gekozen montuur. Met een iPad maakt onze glasspecialist een foto van uw gezicht met het gekozen montuur. Met een unieke applicatie wordt vervolgens tot op de millimeter precies berekend waar u door het brillenglas heen kijkt. Op basis van die informatie worden uw brillenglazen exact zo geslepen dat zij voor u het meeste kijkcomfort leveren. Meer op maat kunt u uw bril niet krijgen! 100%tevredenheidsgarantie Mocht er toch iets niet helemaal goed zijn, dan lossen we dat uiteraard voor u op. Wij doen er alles aan om u de beste oplossing te bieden en zorgen dat u 100% tevreden bent. Openingstijden Maandag t/mwoensdag 09.00 – 18.00 uur Donderdag 09.00 – 21.00 uur Vrijdag 09.00 – 18.00 uur Zaterdag 09.00 – 17.00 uur Zondag Gesloten Ga naar specsavers.nl/tiel en maak nu een afspraak. (advertorial) Profiteer van 1 dec 2017 t/m28 feb2018 2e bril o l r i Voor jezelf of een ander Aanbiedinggeldtvan1december2017 t/m28 februari2018alleenbijSpecsaversTielbijaankoopvanelkmontuurvanaf€79.De1ebril isdebrilmetdehoogste totalewaarde (montuurprijs+kostenglazenenglasopties).De2ebril (montuur +glazenenglasopties) ishelemaalgratisenkiestu indezelfdewinkelalsde1ebril.Niet incombinatiemetandereaanbiedingen.Meer informatie indewinkelofkijkopspecsavers.nl.©Specsavers2017.SpecsaversenhetSpecsavers logozijn merken vanSpecsavers. Specsavers Tiel h eft en nieuwe eigen ar, Maikel Huitinga. Hij zorgt samen met opticien R ud Kro se en audicien Gertjan van der Sluis v or de beste og en hoorzorg in Tiel. We vieren dit met en speciale tijdelijke aanbieding2ebriltot algratisv or jezelfof enander. Uw zicht is een belangrijk zintuig en d arom verdienen uw ogen de beste zorg en de beste producten. Dat staat bij Specsavers Tiel centraal! Onze mbo-gediplomeerde opticiens en hbo- gediplomeerde optometristen gaan dan ook veel verder dan alleen het meten van uw ogen. Wij hebben een uitgebreid gesprek met u, onderzoeken de gezondheid van uw ogen en € 2e bril Bij elke bril vanaf €79 ie el ij avers Ti l o nie u Tiel Waterstraat 95 Tel. 0344 617 314 Gert JanvanderSluijs Audicien MaikelHuitinga RetailDirecteur i i li geve u rtest; bij Specsav r w r gi de a icie s. We ne en vo r i d g ij t men het onderzo kaf de lij i i kl nt. Zorgvuldi o r Voor een zorgvuldi rz k c rrecte oog eting maken wij gebruik van geava ceerde technologie. Eerst doen wij een voor eting aarbij e de druk in u ogen meten, met een autorefractor bepalen e de globale benodigde sterkte. Daarna meet de opticien et een zogeheten foropter de exacte sterktedieunodigheeft. Informatieenadvies Zoektueenbrilomte lezen,voordecomputer,omautote rijden of om te sporten? Onze glasspecialist geeft u alle benodigde informatieenadviseertudaarin. DigitalePrecisieMeter Als u uw montuur heeft gekozen, dan zorgt onze glasspecialist voor een nauwkeurige afstem ing van de glazen in combinatie met het gekozen montu r. Met een iPad maakt onze glas pecialist e n foto van uw gezicht met het gekozen ontu r. Met een unieke ap licatie wordt vervolgens tot op de illimeter precies berekend wa r u do r het brillenglas heen kijkt. Op basis van die informatie worden uw brillenglazen exact zo geslepen dat zij vo r u het me ste kij comfort lever n. Meer opmaatkuntuuwbrilnietkrijgen! 10 tevredenheidsgarantie Mocht er toch iets niet hel ma l goed zijn, dan lossen we dat uiteraard vo r u op. Wij doen er alles aan om u de beste oplos ing tebiedenenzorgendatu 10 % tevredenbent. Openingstijden Maandag t/mwoensdag 09.00 – 18.00uur Donderdag 09.0 – 21.00uur Vrijdag 09.0 – 18.00uur Zaterdag 09.0 – 17.00uur Zondag Gesloten Ga naar specsavers.nl/tiel en maak nu een afspraak. (advertorial) Profiteer van 1 dec 2017 t/m28 feb2018 e ril t ta l r tis V or jezelf of en ander Aa biedinggeldtvan1d cember2017 t/m28 februari2018alleenbijSpecsaversTielbijaankoopvanelkmontuurvanaf€79.De1 bril isdebrilmetdehoogste totalewaarde (montuur rij +ko tenglazenenglasopti s).D 2ebril (montuur +glaze englasopties) ishelemaalgratisenkiestu indezelfdewinkelalsde1ebril.Niet incombinatiemetandereaanbiedingen.Meer informatie indewinkelofkijkopspecsavers.nl.©Specsavers2017.SpecsaversenhetSpecsavers logozijn merken vanSpecsavers. Specsavers Tiel heeft een nieuwe eigenaar, Maikel Huitinga. Hij zorgt samen met opticien Ruud Krosse en audicien Gertjan van der Sluis voor de b ste oog en hoorzorg in Tiel. We vieren dit met een speci le tijdelijke aanbieding2ebriltotaalgratisvoor jezelfofeenander. Uw zicht is een belangrijk zintuig en d arom verdien n uw ogen d beste zorg n de beste pr ducten. Dat staat bij Specsavers Tiel c ntraal! Onze mbo- ediplomeerde opticiens n hbo- gediplo eerde optometristen gaan dan ook veel verder an alleen het met n van uw o en. Wij bbe een uitgebreid gesprek met u, onderzoeken de gezondheid van uw ogen en € 2e bril Bij elke bril vanaf €79 Nieuw elan bij Specsavers Tiel door nieuwe retail directeur Tiel Waterstraat 95 Tel. 0344 617 314 Gert JanvanderSluijs Audicien MaikelHuitinga RetailDirecteur RuudKrosse Opticienencontactlensspecialist geven u een persoonlijk advies. Dit geldt ook voor een hoortest; bij Specsavers werken alleen StAr-geregistreerde audiciens. We nemen voor iedereen uitgebreid de tijd en stemmen het onderzoekafopdepersoonlijkesituatievandeklant. Zorgvuldigonderz ek Voor een zorgvuldig oogonderzo k n en c rrecte oogmeting maken wij g bruik van geavanc erde technologie. E rst do n wij een voormeting w arbij we druk in uw ogen m ten, m t ee autorefractor b palen we de globale benodigde sterkt . Daarna meet e opticien met een zogeheten foropter de exacte sterktedieunodigheeft. Infor atieenadvies Zoektueenbrilomte lezen,voordecomputer,omautote rijden of om te sporten? Onze glasspecialist geeft u alle benodigde informatieenadviseertudaarin. DigitalePrecisieMeter Als u uw montuur heeft gekozen, dan zorgt onze glasspecialist voor een nauwkeurige afstemming van de glazen in combinatie met het gekozen montuur. Met een iPad maakt onze glasspecialist een foto van uw gezicht met het gekozen montuur. Met een unieke applicatie wordt vervolgens tot op de millimeter precies berekend waar u door het brillenglas heen kijkt. Op basis van die informatie worden uw brillenglazen exact zo geslepen dat zij voor u het meeste kijkcomfort leveren. Meer opmaatkuntuuwbrilnietkrijgen! 100%tevredenheidsgarantie Mocht er toch iets niet helemaal goed zijn, da lossen we dat uiteraard voor u op. Wij doen er alles aan om u d beste oplossing tebiedenenzorgendatu 100% tevredenbent. Ope ings ijden Maandag t/mwoensdag . – 18. ur Don erdag . – 21.0 uur Vrijdag . – 18. r aterdag 09.00 – 17.00uur Zondag Gesloten 0200555.pdf 1 7-12-2017 16:09:26 Theole kan ook in de tweede klassemeedoen Cynthia de Keijzer zorgt voor veel plezier bij GVV 15 13 Oude bekende Adrie van Steijn heeft zin in Rhelico FOOTBALL FANATICS SCOREN 10% KORTING OP FCKLUIF.NL KIJK SNEL OP PAGINA 3 VAN DIT NUMMER Albert Hootsen: speler én interim-trainer van Ophemert 21 Foto: Jan Verheem DevoordelenvanStopDigging! • Nietgraven • Geen beton storten • Snellemontage • Stabieler dan betonpalen • Milieu vriendelijk en recyclebaar • Geen schade aan de ondergrond • Lange levensduur • 25 jaar garantie • Kanhet hele jaar door gemonteerdworden • Kanop de juiste hoogte gemonteerdworden Demodellen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtesenafmetingen DEGRONDSCHROEFVOOREENSOLIDEFUNDERING DevoordelenvanStopDigging! • Niet graven • Geen beton storten • Snellemontage • Stabieler dan betonpalen • Milieu vriendelijk en recyclebaar • Geen schade aande ondergrond • Lange levensduur • 25 jaargarantie • Kan het hele jaar door gemonteerdworden • Kan opde juiste hoogte gemonteerdworden Demodellen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtesenafmetingen DEGRONDSCHROEFVOOREENSOLIDEFUNDERING Heeft uookeen fundering nodig vooreen overkapping, schuur, tuinhuis, veranda, schutting, vlonderofeenandere toepassing. NEEMDANCONTACTMETONS OPVOORADVIESOF EENOFFERTE www.stopdigging.nl/ tiel@stopdigging.nl/06-83908271 0226893.indd 1 23-4-2019 15:37:06 De voordelen van Stop Digging! • Niet graven • Geen beton storten • Snellemontage • Stabieler dan betonpalen • Milieu vriendelijk en recyclebaar • Geen schadeaan deondergrond • Lange levensduur • 25 jaargarantie • Kanhethele jaardoorgemonteerdworden • Kanop de juistehoogtegemonteerdworden Demodellen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtesenafmetingen DE GRONDSCHROEF VOOR EEN SOLIDE FUNDERING Heeft uookeen fundering nodig vooreen overkapping, schuur, tuinhuis, veranda, schutting, vlonderofeenandere toepassing. NEEMDANCONTACTMETONS OPVOORADVIESOF EENOFFERTE www.stopdigging.nl/ tiel@stopdigging.nl/06-83908271 0226893.indd 1 23-4-2019 15:37:06

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=