VoetbalJournaal Breda, juni 2018

TRUST VERHUIZINGEN Kampioen in verhuizen U gaat verhuizen? Dan is het heel goed denkbaar dat dit de nodige stress oplevert, door di- verse omstandigheden. Er moet in het nieuwe huis geklust wor- den, of misschien is er wel spra- ke van een totale verbouwing. En aan het eind van het liedje moet de complete inboedel nog inge- pakt en vervoerd worden ook. In dat laatste kan Trust Verhuizin- gen een betrouwbare rol spelen. Door ML Breda bedient Noord-Brabant Het familiebedrijf Trust Verhuizingen is zo’n acht jaar geleden door Frank Smael opgericht. Hij zag dat het in de verhuizersbranche best eens beter kon. Want, verhuizen levert al genoeg geregel op. “En als er vervolgens dan een partij zorgvuldig en gestructu- reerd helpt om de totale inboedel te verhuizen, scheelt dat een slok op een borrel,” meent eigenaar Smael nog steeds. Hoewel Trust Verhuizingen opereert vanuit Breda, is het team van Smael dagelijks op pad of onderweg. Van a naar b. Of liever gezegd: van a tot z. “Verhuizen is ons vak. Onze werk- nemers zijn daadwerkelijk verhuizer van beroep en kunnen bouwen op jarenlange ervaring. Daarnaast is het zaak om van tevoren goed met klanten te overleggen hoe zij de ver- huizing in willen delen. Daar gaan wij dan ook volledig in mee.” De klantenkring van Trust Verhui- zingen bestaat voornamelijk uit Noord-Brabant, hoewel het bedrijf ook zo nu en dan buiten de Brabant- se grenzen neerstrijkt. “Dat is dan het gevolg van positieve mond-tot-mond- reclame,” aldus Smael. En daar is wat voor te zeggen: Trust Verhuizingen is recent voor de tweede keer online uitgeroepen tot ‘best beoordeelde verhuizer’ van Nederland. Duidelijkheid vooraf Eerder noemden we al ‘betrokken- heid van a tot z’. Dat is waar Frank Smael en z’n team voor staan. Dui- delijkheid bieden voorafgaand aan de klus is misschien nog wel een belangrijkere eigenschap van het bedrijf. “Om de verhuiszorg uit han- den te nemen, komen we eerst vrij- blijvend bij mensen thuis, om op te stellen wat er gebeuren moet. Wij kunnen de complete inboedel voor rekening nemen, of alleen de grote meubelstukken; en alles daar tusse- nin. Daar koppelen wij een vaste prijs aan. Die offerte is heel specifiek, men weet precies waar hij/zij aan toe is.” Zo kan groot meubilair desgewenst gedemonteerd worden en op het nieuwe adres weer in elkaar wor- den gezet. Daarnaast stelt Trust Verhuizingen als dat nodig is eigen verhuisdozen (met inpakmateriaal) beschikbaar, die verhuizers later op- halen. “Wij willen op secure wijze het hele traject uit handen nemen, iede- re wens is bespreekbaar. Zaak blijft dat men nooit te veel betaalt. Voor klanten de helderheid, voor ons de uitdaging die klaarligt.” Seniorenservice In veel gevallen zijn bewoners in staat mee te helpen met de verhui- zing. Senioren van een bepaalde leef- tijd gaat dat minder goed af. Speciaal daarvoor biedt de onderneming van Smael een seniorenservice aan: u laat de verhuizing compleet verzorgd aan Trust over, inclusief installatie en montage op het nieuwe woonadres, en u stapt binnen in een compleet ingerichte woning, waar zelfs de handdoeken al op de juiste plaats in de badkamer zijn gelegd. Hoe fijn is dat? Mooi vak Waarom verhuizen een mooi vak is? Smael: “Iedere dag heb je te maken met nieuwe gezichten en daarmee ook nieuwe verhalen. Ongeacht hoe pittig de klus zal zijn, vind ik het ver- haal achter de verhuizing minsten zo interessant. Dat heeft alleen maar een gunstig gevolgd voor het werk dat wij voor deze mensen verrichten. Wij ontnemen de stress en het gere- gel, waarna mensen zo snel mogelijk in alle rust kunnen genieten van hun nieuwe stek.” Bel voor een gratis offerte 076-7002037 Uw verhuizer uit Breda ! Dé senioren verhuizer! (Foto´s Wim Vermeeren) Vrijblijvend informatie opvragen? Bel Rosalie op kantoor: 076-7002037! Goed om te weten: naast particulie- re verhuizingen bedient Trust ook de zakelijke markt. Bedrijven kunnen in een kort tijdsbestek worden verkast van oude naar nieuwe werklocatie. Vraag gerust naar de mogelijkheden! NB: verhuist u pas over een tijdje, maar moeten de spullen uw oude woning wel uit? Trust Verhuizingen beschikt over eigen opslagruimtes. 0211981.pdf 1 6-6-2018 16:01:36 Ontdek meer op riel.hyundai.nl Hyundai Van Riel B.V. Charles Petitweg 1, Breda, tel. 076 - 572 5555 Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 - 4,8 (l/100 km) / 20,8 - 28,6 (km/l); CO2 - emissie: 92 - 112 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Inruil- voordeel is bovenop de Autotelex handelswaarde. Inruilprijs is een richtprijs, op basis van een rook- en schadevrije, dealer onderhouden, in technische goede staat verkerende auto met metallic lak, airco en kilometrage van max. 15.000 km p.j. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomstvan01-06-2018 totenmet31-07-2018meteenuiterste registratiedatumvaneenmaandnakoopovereenkomst.Actiesgeldigopgeselecteerdevoorraadmodellen.Actiesnietgeldig incombinatiemetandereacties.Kijkvoordevoorwaardeno pHyund ai.nl.Genoemdeprijzen zijn actieprijzen en excl.metallic lak.Afgebeelde modelle n kunnen afwijkenvan sta ndaard uitvoering.Zievoorkosten envoorwaarden www.hyundai.nl ofvraag ernaar in de showroom.Druk-en zetfoutenvoorbehouden.De Hyundai 5 jaargarantie zonderkilometerbeperking is alleenvan toepassing op Hyundaivoertuigendie initieelaaneeneindgebruikerzijnverkochtdooreenErkendHyundaiDealer.Degedetailleerdegarantievoorwaardenzijnper 1/1/2017beschreven inhetservice&garantieboekje. Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd? Heb je geen Duitse Volkswagen? Geen nood. Voor allemodellen enmerken ontvang je tijdens het Hyundai inruil WK € 2.000 inruilvoordeel op de Hyundai i10 en Hyundai i20. Doe nu een taxatie op Hyundai.nl, raad wie er dit jaar de FIFAWorld Cup 2018 wint enmaak kans om je aankoopbedrag te winnen. Er is al een Hyundai i10 vanaf: € 10.995 Er is al een Hyundai i20 vanaf: € 15.595 Doe nu een ta xatie op hyundai.nl Maak kans om je aankoopbedrag terug te winnen! Geen auto in te ruilen? Ontvang dan € 1.000 korting op de aanschafprijs. - - Ruil je Duitse Volkswagen in en krijg € 2.000 extra inruilvoordeel. GeenWK? Wel bij Hyundai! Ontde k meer o p riel.hyundai.nl Hyundai Van Riel B.V. Charles P titweg 1, Breda, tel. 076 - 572 5555 Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 4,8 (l/100 km) / 20,8 - 28,6 (km/ ); CO2 - missie: 92 112 (gr/km). Uitst vo rdeel is bovenop e Autotelex handelswaa d . Inruilprijs is een richtprijs, op basis van e rook- en schadevr koopover enkomst van 01-06-2018 tot en met 31-07-2018 met een uiterste registr tie datu m van en maand na koopovere a ctieprijzen en xcl. met allic lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken v n standaa d uitvo ring. Zie voor kosten en voor Hyun ai vo rtu gen di initieel aan een ei dgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde gar H b je geen Duitse V lkswag n? Gee nood. Voor allemodellen enmerken ontvang je tijdens h inruil WK € 2.000 inruilvoordeel op de Hyu dai i10 en Hyundai i20. Doe nu een taxatie op Hyund raad wie er dit jaar de FIFAWorld Cup 2018 wint enmaak kans om je aankoopbedrag te winnen. Er is al een Hyundai i10 vanaf: 10.995 Doe nu een taxa Maak kans om je aankoo Gee auto in te ruilen? Ontvang dan - Ruil je Duitse Volk € 2.000 extra i Geen Wel bij 55 tofverbruik: 3,5 - 4,8 (l/100 km) / 20,8 - 28,6 (km/l); CO2 - emissie: 92 - 112 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uit toot- en brandstofverbrui gegevens zijn gebaseer op tests die zijn uitgevoerd volgens Eu opes Verordening 715/20 EEG. Inruil- de Autotelex handelswaarde. Inruilprijs is een richtprijs, op basis van e n rook- en schadevrij , dealer onderhouden, in technische goede staat verk rende auto met metallic lak, irco en kilo trage van max. 15.000 km p.j. Actie geldt bij e g t k nde 01-06-2018 tot en met 31-07-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Acti s geldig op geselect erd voorr ad modellen Acties niet eldig in c mbina i met ander acties. Kijk voor e voorwaarden p Hyu ai.nl. Genoem prijze zijn etallic lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie voor kosten en voorwaard n www.hyundai.nl of vraag rnaar in de showroom. Druk-en zetf uten voorbehouden. e Hyu dai 5 jaar gar ntie zonder kilom terbeperking is alleen van t passing op initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetaille rde gara ti voorwaa den zijn pe 1/1/2017 beschr ven n het service & garantieboekje. Ziet u ook zoveel Hyundai’s e laats e jd? Voor allemodellen enmerk n ontvang je tij ens het Hyu dai ai i10 en Hyundai 20. Doe nu een taxati op Hyundai. l, int enmaak kans om je aankoopbedrag te winn n. Er is al een Hy ndai i20 naf: € 15.5 Doe nu een taxatie op hyund i.nl Maak kans om je aankoopbedrag terug te winnen! auto in te ruilen? Ontvang d n € 1.000 korti g op de aanschafprij . - - Ruil je Duitse Volkswagen in en krijg € 2.000 extra inruilvoordeel. GeenWK? el bij Hyundai! 0212313.pdf 1 14-6-2018 11:24:42

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=