VoetbalJournaal Vlaardingen, maart 2018

Volg ons! Vlaardingen > nr. 1 > maart 2018 > 12 e jaargang > oplage 48.000 lees alle edities na op www.voetbaljournaal.com Speurende scouts laten zien dat VDL het goed doet Aanvallen zit bij Robin van der Ende in het bloed 8 6 PARTNERS VLAARDINGEN E.O. HUIS-AAN-HUISVERSPREIDING IN: WWW.MOREFOOTBALLS.COM DÉ WEBSHOP VOOR VOETBALLEN 0205195.pdf 1 1-3-2018 10:00:39 Www.tandenblekenvlaardingen.nl Tanden bleken BijTandenBlekenVlaardingengaranderenwijunatuurlijk witte tandennaeen100%veiligebehandeling.Onzebleek- gels voldoenalséén vandeweinigenaande cosmetica- verordering,uwglazuurwordtnietaangetastenu krijgt geengevoelige tanden.Dankzijons specialistische team krijgtudeskundigadviesendeglimlachdieu verdient. Wijbieden3 verschillendebehandelingen.Debasis- behandeling isvoor veelmensenal voldoendeomeen stralendewitte lach tekrijgen.Deuitgebreidebehandeling isgeschikt voordewatmoeilijker tebleken tandenofvoor diegenedievoorhethoogsthaalbare resultaatgaan.De uitgebreidebehandeling kan somsnogextratinten opleveren. BodyNovaBV enTandenBlekenVlaardingen Hoogstad279,3131KXVlaardingen 0103136973, info@bodynovabv.nl www.bodynovabv.nl, w.tandenbl kenvlaardingen.nl Cryolipolyse Cryolipolyse iseenfiguur corrigerendebehandeling waarbijgebruikwordtgemaakt vanextremeafkoeling. Ideaaldusvoorde zoneswaarbijmenhet vetniet weggetraind krijgt, zoalsdebuik,billen, lovehandles, benenofarmen. Hetweefselwat rondomdevetcellen ligt,wordthierbij nietaangetast,dit isnietgevoeligvoor kou. Elektrostimulatie-/ ultrasound BodyNovaBV iséén vandeeerstebedrijven inNederland inbezit vanhet ItaliaanseapparaatmetHRS-technologie waarmeemengegarandeerden zonder inspanningkan afslanken. Ukrijgteenprogramma compleetopuweigen lichaam berekend.Bijdemeestegebruikers isnadeeerstebehan- delingaleenduidelijke vermindering inomvangmeet- baar.Preciezeen talrijkeveranderingen vangolflengtes zorgen vooreengerichteen selectieve stimulatie vande spierenenactiverenookmeer spiervezelsdanbijeen normale sportieveactiviteitmogelijk is.Kiesvooreen verstandigeetpatroonendebegeleidingvanBodyNova BV,dan isuw succesgegarandeerd! GezichtsbehandelingFace Pillow Dehardnekkigeonderkin,gezwollenwangenen rimpels wordenaangepaktdankzijonzeFacepillow.Naeenaantal pijnlozebehandelingen isereenopmerkelijk verschil zichtbaar inde structuur vandehuiden isbijvoorbeeldde onderkin verdwenen. Gezichtsbehandeling Led therapie Uit velewetenschappelijkeonderzoeken isgeblekendat LED-therapiede celdelingenaanmaak vannieuwe cellen stimuleerten zorgt voorweefselreparatie. Inde cosmeti- schegeneeskundewordt LED-therapiegebruikt voor huidverjongingenalgemenehuidverbetering. Dezebehandeling is ideaal voor stevigheid, soepelheid, elasticiteit, rimpels,pigmentvlekken, collageenboost, vermindering vangroveporiën,herstelna zonneschade, littekens, verbetering vandedoorbloedingenhuidskleur, gladdeen stralendehuid,ontstekingenenacne. Www.tandenblekenvaardingen.nl Tanden bleken ijTa denBlekenVl ardingengaranderenwijunatuurlijk witte ta denna en100%veiligebehandeling.Onzebleek- gels voldoe alséén vandeweinigenaande cosmetica- verordering,uwglazuurwordtnietaangetastenu krijgt ge ngevoelige tanden.Dankzijon sp ci listische team rijgtudeskundigadvesendeglimlachdieu verdient. Wijbieden3 versc illendeb handelingen.Debasis- behandeling isvoor veelmense alvoldoe deomeen s ralendewitte lach t krij n.Deuitgebreidebehandeling isgeschikt voordewatmoeilijker tebleken tandenofvoor diegenedievoor ethoogsthaalb re resultaatgaan.De uitgebreidebehandeling kan soms ogextratinten opleveren. BodyNovaBV enTandenBlekenVlaardingen Hoogstad279,3131KXVlaardingen 0103136973, info@bodynovabv.nl www.bodynovabv. l,www.tandenblekenvaardingen.nl Cryolipolyse Cryolipolyse iseenfiguur corrigerendebehandeling waarbijgebruikwordtgemaakt vanextremeafkoeling. Ideaaldusvoorde zoneswaarbijmenhet vetniet wegge raind krijgt, zoalsdebuik,billen, lovehandles, benenofarmen. Hetweefselwat rondomdevetcellen ligt,wordthierbij nietaangetast,dit isnietgev eligvoor kou. Elektrostimul tie-/ ultrasound odyNovaBV iséén vandeeerstebedrijven inNederland inbezit vanh t Italia nseapparaatmetHRS-technologie waarmeemengegarandeerden zo der inspanningkan afslanken. Ukrijgteenpr gramma compleetopuweigen lichaam ber kend.Bijdemeestegebruikers i nadeeerstebehan- delinga eenduidelijke verminderinginomvangmeet- baar.Preceze n talrijke v randering vangolflengtes zorgen voor eng richt en selectieve stimulatie vande spierenenactiv renookme r spiervez lsdanbijeen normale sportieveactivitetmogelijk is.Kiesvooreen v rstandigeetpatroon ndebegeleiding vanBodyNova BV,dan isuw succesgegarandeerd! GezichtsbehandelingFace Pillow Dehardn kkigeonderki ,gezwoll wangenen rimpels wordena gepaktdankzijonzeFacepillow.Naeenaantal pijnlozeb handelingen is re nopmerkelijk verschil zichtbaar inde structu r va dehuiden isbijvoorbeeldde onderki verdwenen. Gezichtsbehan eling Led therapie Uit velew tenschappelijkeonderzoek isgeblekendat LED-th raped celdelingen a maak vannieuwe cellen stimuleerten zorgt voorweefselreparatie. Inde cosmeti- cheg neeskundewordt LED-therapiegebruikt voor huidverjonging nalgemen huidverbetering. Dezebehandeling is ideaal voor tevigheid, soepelheid, elasticiteit, rimpels,pigmentvlekk n, collageenboost, vermindering vangrov poriën,hersteln zonneschade, littek ns, verbet ringvandedoorbloe ingenhuidskleur, gl dde n stralendehuid,ontstekingenenacne. Www.tand bek vlaardi gen.nl Tand n bl ken BijTandenBlekenVlaardingengara de e wij nat urlijk witte ta den aeen100%veiligebeha deli g.Onzebleek- gels voldoenalséén vandeweinigenaande cosmetica- v ord in ,uw lazuurwordtnietaang t st nukrijgt en voelige tanden.Da kzijons specialistischeteam krijgtudeskundgadvesendeglimlachdieu verdient. Wijbieden3 verschillendebeha deling n.Debasis- beha deling is oor elm nsenal voldoen om en stralendewitt lach tekrijg n.D uitg breideb ha deling isgeschikt voordewatmoeilijker t blek n tandenofvoor diegenedievoorhethoogsthaalbare result atgaan.De uitgebreideb ha deli g ka s msnogextratinten opleveren. BodyNovaBV enTandenBlekenVlaardingen Hoogstad279,3131KXVlaardingen 0103136973, info@bodynovabv.nl www.bodynovabv.nl, ww.tandenblekenvaardinge .nl Cryolipolyse Cryolipolyse ise nfiguur corrig rend beha deling waar ijgebruikwordtgem akt vanextrem afkoeling. I eaal usvoord zoneswaarbijmenhet vetniet weggetrand krjgt,zoalsde uik, illen, lovehandles, benenofarmen. H twe fselwat rondom v tcell n ligt,wordthierbij nietaanget st,dt isnietgevoeligvoork u. Elektrostimulatie-/ ultrasound B dyN vaBV iséén vande ersteb drjv n inNederland inbezitvanhet Italia nse ppar atmetHRS-technologie waar emengegarandeerd n zo der i span ingka afslanken. Ukrijgteenprogramma co pleetopuwegen lchaam bereken .Bij me stegebruikers isnade erstebehan- deingaleenduidelijke verminderi g inomvangmeet- baar.Pr ciezeen talrijkev a d i g n vangolflengtes zorgen vooreeng richt en s l cti v stimul tie v nde spi ren nactiverenookme spi vezelsdanbijeen normale sportieveac ivitei mogelijk i .Kie vooreen verstandigeetpatroonend beg leidi g vanBodyN va BV,danisuw ucce gegarandeerd! Gezichtsbeha deli gFace Pillow Dehardnekkig ond rkin,gezwollenwangenen rimpels wordenaangep ktdank ijon Fac pillow.N een antal pijnlozebeha deling n is reenopmerk lijk v rschil zichtbaarindestructuur vandehuiden isbijvoorb eldd onderkin v rdwenen. Gezichtsbeha deli g Led th rapi Uit v l w t nschappelijk onderzoeken isgeblek ndat LED-th rapi cel ling n nm k v nnieuw cell n stimuleertenzorgtv orwe fselr parati .Indecosmeti- sch gen eskundeword LED-therapi gebruikt voor huidverjonging nalg men huidv bete ing. D zeb ha deling is deaal voor stevigh id, so pelh id, elas citei , rimpels, igmentvlekken, collageenboost, verminderi va r vep riën,herstel a zonneschade, littek ns, v rbete i gva ded orbloeding nhuidskleur, gladdeen stralendehuid,ontstekingenenacne. 0192452.pdf 1 26-2-2018 10:48:45 N DEUREN Groep Uw wens is onze zorg. Laat U verrassen door onze kozijn specialisten! Thurledeweg 121 3044 ER ROTTERDAM Bedrijventerrein Spaanse Polder Tel. 010- 477 75 96 E-mail: kozijnen@alhra.nl Website: www.alhra.nl KIES VOOR KWALITEIT KIES VOOR ALHRA 27-2-2018 11:45:08 KIJKVOORALLE VESTIGINGENENOPENINGSTIJDENOPWWW.SANIDUMP.NL KOMLANGSVOORDEZEENNOGMEERSPECTACULAIREACTIESENAANBIEDINGEN KOMLANGSVOORALLE NIEUWSTETRENDSENNOVITEITEN OPHETGEBIEDVANSANITAIRENTEGELS *Ruim21 jaarsanitairervaring. *Gedegeneneerlijkadviesopmaat. *Professioneel badkamerontwerp. *Daarnaastverkopenwijuitsluitend debekendeA-merkensanitairen tegels NEEMUW OFFERTEMEE. WIJZIJNALTIJD GOEDKOPER! 3D Degrootste zelfstandige sanitairketen vanNederland! 31 WÉLALLEENA-MERKEN,ÉCHTDEGOEDKOOPSTE! SanidumpMiddelburg Klarinetweg SanidumpBergenopZoom VanKonijnenburgweg7 SanidumpSpijkenisse Lucebertstraat32 0182262.indd 1 23-2-2017 12:08:21 Sander Hengeveld wil met CION de vierde klasse uit 19

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=